Li junkab’al – La familia (miembros)

Yuwa’b’ej…………Padre Yuwa’ ………….Papá Na’b’ej……………Madre Na’ ……………Mamá Alal / Alalb’ej……………Hijo Na’chinb’ej…………Madrina Yuwa’chinb’ej…………Padrino Hi’ / Hi’b’ej……………..Yerno Ikanb’ej……………Tío Ikana’b’ej…………Tía Ikaq’ / Ikaq’b’ej…………..Sobrino Ikaq’ na’ / Ikaq’na’b’ej………Sobrina B’alk / B’alkej……………..Cuñado Walib’ / Ixnamb’ej…………Cuñada Melb’ej…………….Abuelo Ixa’an / Ixa’anb’ej…………Abuela Ib’ej…………………Nieto(a) Imamb’ej………….Bisnieto (a) Xik’in’i………………Tataranieto (a) B’eelomej…………Esposo / Marido Ixaqilb’ej…………. Esposa Walib’ / Alib’ej………………Nuera Hermano mayor ………….. as Leer más…

error: ¡¡El contenido está protegido!!